متقاضیان حمایت بین المللی

متقاضیان حمایت بین المللی

حقوق متقاضیان حمایت بین المللی
۱ اقامت
۲ تردد آزادانه در جمهری کرواسی
۳ اطمینان از شرایط پذیرش مناسب
۴ مراقبتهای بهداشتی
۵ تحصیل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان
۶ اطلاعات، مشاوره ی حقوقی و کمکهای قانونی کاملا رایگان
۷ آزادی دینی
۸ کار
۹ اسناد
 
قوانینی که متقاضی حمایت بین الملی باید آنها را رعایت کند
 
۱احترام به قانون اساسی ، قوانین و سایر مقررات در جمهوری کرواسی
۲ همکاری با ارگانهای دولتی و عمل کردن به دستورالعملهای آنها
۳ تحویل مدارک معتبر شناسایی
۴ تحویل مدارک پزشکی
۵ احترام گذاشتن به قوانین کمپ مهاجرین در زاگرب
۶ اطلاع دادن به کمپ مهاجرین در کوتاهترین زمان ممکن
۷ جواب دادن به درخواست وزارت امور داخله برای مصاحبه و مشارکت در طیمدت زمان تائید حمایت بین المللی
۸ ماندن در خاک جمهوری کرواسی تا مدت زمان طی مراحل قانونی کیس مورد نظر متقاضی حمایت بین المللی
۹ اطلاع دادن به اداره ی پلیس در صورت تغییر آدرس در مدت زمان دو روز از زمان تغغیر آدرس
۱۰ رعایت دستورالعمل‌های وزارت در مورد آزادی تردد
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.