افرادی که درخواست حمایت بین المللی آنها قبول شده

افرادی که درخواست حمایت بین المللی آنها قبول شده

حق و حقوق افرادی که درخواست حمایت بین المللی آنها قبول شده
حق اقامت در جمهوری کرواسی
حق ادغام خانواده
جا یا مکان
حق کار
مراقبت های بهداشتی
 تحصیل
آزادی دینی
حق دریافت مشاوره ی حقوقی رایگان
خدمات اجتماعی
کمک برای ادغام در جامعه
حق داشتن خرید یا داشتن ملک
حق اخذ تابعیت کرواسی
تعهد های افرادی که  با درخواست حمایت بین المللی آنها موافقت شده
احترام گذاشتن به قانون اساسی , قوانین و مقررات جمهوری کرواسی
اطلاع دادن محل سکونت خود در صورت تغییر آدرس در مدت زمان 15 روز از تاریخ دریافت  برگه ی قبولی حمایت بین المللی آنها
به همراه داشتن کارت اقامت و اراِیه ی آن به افراد دئلتی در صورت نیاز
شرکت در دوره های زبان کرواسی و فرهنگ و تاریخ
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.