دفاتر ثبت

دفاتر ثبت

ت تولد فرزند ,ثبت ازدواج ,ثبت زندگی با شریک زندگی و یا ثبت  واقعه ی فوت  را در این دفاتر میتوان انجام داد .
 
کد جمهوری کرواسی 00358
کد تلفن زاگرب 01
شماره ی تماس اظطراری 112
با شماره تماس 112میتوانید در کل اتحادیه ی اروپا و کرواسی درخواست کمک کنید از قبیل پلیس و آتش نشانی و آمبولانس .
شماره اداره ی پلیس 192
آتش نشانی 193
اورزانس 194
و سازمان و ارگانهای بین المللی
 Hrvatski crveni križ                                                                                                                                       صلیب سرخ کرواسی
 Liječnici bez granica                                                                                                                                         پزشکان بدون مرز
 UNICEF                                                                                                                                                                                   یونیسف
 UNHCR                                                                                                                                                                                  بین الملل
 Isusovačka služba za izbjeglice                                                                                                  اداره ی مسیحی برای مهاجرین
 Centar za kulturu dijaloga                                                                                                                       مرکز فرهنگ و گفتکو
 Zemljani – Are you Syrious?                                                                                                                    م زمینی- آیا مطمینی ?
 Centar za mirovne studije                                                                                                              مرکز بازنشسته گی مطالعات
 
اصطلاحات نوشته شده در این مقاله معانی بومی داشته و استفاده شده بصورت خنثی مفهوم یکسانی داشته و با صفت مرد و زن .
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.