دریافت مشاوره ی حقوقی رایگان

دریافت مشاوره ی حقوقی رایگان

برای دریافت مشاوره ی رایگان برای اطلاعات پایه و حقوقی میتوانند افراد دارای حمایت بین المللی و افرادی که با درخواست حمایت بین المللی آنها موافقت شده میتوانند از طریق  بجه های  دانشگاه حقوق و یا در زاگرب میتوانند وقت گرفته قبل از مراجعه در محل قرار بجه های حقوق مدارک را تحویل گرفته و این دوره از طریق دانشجویان و آکادمی جک شدن مدارک توسط منتور
(وکیل و مشاورین حقوق دانشگاه حقوق زاگرب )
شماره های تماس و آدرس دانشگاه
 Adresa: Ulica Jurja Žerjavića 6, II. kat.                                                                                                                           آدرس
Kontakt: 097 6529 891, 097 6529 892 i 097 6529 902.                                                                         شماره های تماس
E-mail: klinika@pravo.hr.                                                                                                                                          آدرس ایمیل
در چارچوب فعالیت و کمک به افراد دارای حمایت بین المللی و یا افراد دارای پناهندگی  و خارجیان توسط سازمانهای بشردوست انجام میشود تا به افراد جویای حمایت بین المللی و یا اشخاصی که با درخواست حمایت بین المللی آنها موافقت شده .
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.