تحصيل

تحصيل

 
متقاضیان حمایت بین المللی حق اینرا دارند که در مقاطع راهنمایی و دبیرستانمثل شهروندان کرواتتحصیل کنند و در مدارس و سیستم آموزشی جمهوری کرواسی مثل شهروندان کروات ثبت نام کنند .
 
مهد کودک
 
کودکان را در مهد کودک اسم نویسی میکنند ، تحت شرایط خاص با توجه به شرایط داشتن مدارک مورد نیاز والدین و فرزندان .بزرگترین مشکل گفتار و راضی بودن از موارد پایه هچون مواد غذایی ،استراحت ، احساس رضایت و امنیت فرزنذان . چون که امنست فردی مهم است ، و از طریق یک مترجم میتوان به فرزندان اطلاعات کافی و احساس امنیت داد تا از نگرانی های آنها کم کرد .
برای ثبت نام در مهد کودک همینطور برگه ی معرفی نامه از اداره ی سوسیالنی اسکرب از منطقه ی سکونت خود نیاز است .
مدارس ابتدایی و متوسطه
برای ثبت نام و وارد شدن در کلاس مدارک ذیلنیاز است :
تائیدیه اقامت در جمهوری کرواسی
تائیدیه محل اقامت در جمهوری کرواسی
مدارک اهراز هویت ( شناسنامه، کارت شناسائی، پاسپورت و یا مدارک معتبر دیگری که مورد تائید اداره ی وزارت امور داخله میباشد)
مدارک تحصیلی(در صورت به همراه ندان مدارک تحصیلی. نیاز که در دفاتر ثبت اسناد( یاونی بیلیژنیک ) ثبت کنند که این دوره را طی کرده اند.و بعد از میتوانند در سیستم آموزشی ثبت کنند.
برای کسانیکهزبان به اندازه‌ی کافیبلد نیستند و ارتقاء سطح زبان و آموزش و وارد شدن به جامعه کلاسهایی به این منظور برگزار می‌شود،یا کلاس های آموزشی اضافه گذاشته میشود.
 
کلاس آموزش زبان کرواسی
 
کلاسهای خاص آموزش زبان کرواسی برای دانش‌آموزانی که به زبان کرواسیکامل مسلط هستند و یا اندکی مسلط هستند برگزار میشود برای ارثقاع سطح زبان آنها . مدارس ابتدایی که این کلاسها را برگزار میکنند :
 
 
OŠ Ivana Gundulića, Zagreb, Gundulićeva 23a                                                    مدرسه ی ابتدایی گوندولیچا زاگرب
برای دانش آموزان منطقه های پایین شهر بالای شهر مدودوشچاک و ماکسیمیر و پود اسلیمه
2. OŠ Frana Krste Frankopana, Zagreb, Ivanićgradska 24                    مدرسه ی ابتدایی فرانا کرسته فرانکوپانا زاگرب
برای دانش آموزان قسمت چهارمی ترنیه و پشنیسا
OŠ Gustava Krkleca, Zagreb, Božidara Magovca 103                                      مدرسه ی ابتدایی گوستاوا کرکلتسا زاگرب
برای دانش آموزان قسمت چهارمی شهری نوی زاگرب .شرق نوی زاگرب -غرب و برزویتسا
OŠ Augusta Šenoe, Zagreb, Selska cesta 95                                                             مدرسه ی ابتدایی آگوستا شنویه زاگرب
برای دانش آموزان شهری قسمت چهارم ترشنیاوکا و سیور ترشنیاوکا- جنوب
Oš Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko 1                                                    مدرسه ی ابتدایی تیتوشا برزواچکوگ زاگرب
برای دانش آموزان قسمت چهارمی شهری پود سوسد -وراپچه-چرنومرتس
OŠ Sesvetski Kraljevec, Sesvetski Kraljevec, Školska 10                                         مدرسه ی ابتدایی شوتسکی کرالیوتس
- برای دانش آموزان قسمت چهار شهری بالای دوبراوا .پایین دوبراوا و سسوته
7. OŠ Žitnjak, Zagreb, I. Petruševec 1                                                                                مدرسه ی ابتدایی ژیتنیاک و آدرس
8. OŠ Grigora Viteza, Zagreb, Kruge 46                                                                   مدرسه ی ابتدایی گریگورا ویتز و آدرس
9. OŠ kralja Tomislava, Zagreb, Nova cesta 92                                                               مدرسه ی ابتدایی کرالی تومیسلاو
و آدرس
10. OŠ Malešnica, Zagreb, A.T.Mimare 36                                                                   مدرسه ی ابتدایی مالشنیتسا  و آدرس
11. OŠ Ivana Mažuranića, Zagreb, Javorinska 5                                           مدرسه ی ابتدایی ایواوانا ماژورانیچا و آدرس
12. OŠ Retkovec, Zagreb,Aleja javora 2                                                                        مدرسه ی ابتدایی روتکوتس و آدرس
13. OŠ Luka, Sesvete, Otona Ivekovića 16                                                                             مدرسه ی ابتدایی لوکا و آدرس
14. OŠ dr. Vinka Žganca, Zagreb, Nede Krmpotić 7                                                        مدرسه ابتدایی دکتر وینکا ژکانتسا
 
دبیرستانهایی که کلاسهای ذیل را برگزار میکنند:
 
1. XVIII. gimnazija, Zagreb, Mesićeva 38                                                                                                         آدرس گیمنازیا
2. IV. gimnazija, Zagreb, Žarka Dolinara 9                                                                                                      آدرس گیمنازیا
3. Gimnazija Sesvete, Zagreb, Bistrička 7                                                                                                       آدرس گیمنازیا
 
کودکاني که در کلاسهای آماده سازی درسی  هنوز درس پیش دبستانی خود را تمام نکردن در بخش زبان کرواسی و یا یک کلاس را با برنامه آماده سازی درسی به روش گفتاری  و نوشتاري با حداقل .آماده سازی دوره ی آموزش زبان برای دوره ی ابتدایی و دبیرستان روزانه یک الی دو ساعت و کل دوره هفتاد ساعت میباشد .
با در نظر گرفت سن دانش آموز مدرسه میتواند همزمان دانش‌ آموز را هم  در کلاس عادی در کنار دیگر دانش آموزان و هم در کلاس آماده سازی بگذارد.و اگر دانش آموز همزمان در هر دو کلاس شرکت کند و قبول شود در کلاس عادی نمرات وی قابل قبول نبوده و صرفا برای آماده‌ سازی و ادغام بوده .
دانش آموز در صورت قبول نشدن در کلاس ادغام حق شرکت کردن فقط یکبار دیگر را دارد که قبول شده و در کلاس عادی شرکت کند .
در هر دوره ی آموزشی ادغام و آماده سازی فقط دو الی پانزده دانش آموز میباشد از یک مدرسه یا از مدارس دیگر ،هزینه ی رفت و آمد دانش آموزان به عهده ی مدرسه ی برگزارکننده ی کلاسهای میباشد ،و بستگی دارد به تعداد دانش آموزان  میباشد .
کلاس اضافه
در تمامی مدارس قابل اجراست با نظارت  وزارت آموزش و پرورش و اگر نیاز باشد . دانش آموزی که دوره ی آماده سازي را در مدت کتراز یک سال گذرانده و یا دانش آموزی که در حال ادامه تحصیل در کلاس عادی میباشد باید دوره ی  کلاس های اضافی و دوره ی زبان کرواسی را  را در طول یکسال یک یا دو ساعت روزانه بگذراند.
دانش آموزان میتواندد در دوره ی کلاس اضافی و زبان کرواسی و دوره های دیگری شرکت کنند که توسط مدرسه برنامه ریزی شده برای ارتقاع سطح دانش آموزان.
ثبت نام در دبیرستان
در دبیرستان ,مثل دانش آموزان عادی  ,بدون پرداخت هیچ هزینه ی تحصیلی  میتوانند ثبت نام کنند  شهروندان خارجی که از کشورهای که جزء اتحادیه ی اروپا و فدراسیون سوییس نیستند اگر چنین اشخاصی یا خانواده یا شخصی که قیوم مهاجران یا افرادی که به دنبال حمایت بین المللی هستند یا افرادی که خانواده یا قیوم جنین افراد دارای حفاظت موقت یا اقامت موقت هستند.   
Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.